Distribuie articolul

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 12.07.2024

Primatul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

  • Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (l) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, în ziua de 12 iulie 2024, ora 900, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi Secretarului General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

Art. 4 În cazul în care consilierul local se află într-una din situațiile prevăzute de art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște, acesta poate participa la ședințe folosind mijloace electronice de comuniciare, respectiv apel video, prin aplicația WhatsApp, pe numărul consiliului local sau al Secretarului General al Municipiului, cu mențiunea că solicitarea trebuie transmisă Secretarului General al Municipiului, cu cel puțin o oră înainte de începerea lucrărilor ședinței.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PRIMARUL                                       SECRETARUL GENERAL

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, jr. Daniel-Cristian Stan jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

DIN DATA DE 12.07.2024

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ71 1 și DJI 01 B pe traseul Limită județ Prahova — Moreni — Gura Ocniței — Răzvad — Ulmi — Târgoviște – Comișani — Bucșani — Băleni — Dobra — Finta — Bilciurești I— Cojasca — Cornești Butimanu — Niculești — Limită județ Ilfov”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, în vederea depunerii în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 4 Apel de proiecte

PRSM/429/PRSM P4/OP3/RS03.2/PRSM A29 – Proiecte etapizate

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PRIMARUL                                          SECRETARUL GENERAL

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, jr. Daniel-Cristian Stan jr. Chiru-Cătălin Cristea

Otgitalły signed by I Semnat digital de:Digitally signad by I Semnat digital de:

DANIEL-CRISTIAN STANCHIRU.CATALIN CRISTEA

Avizare

08.07.2024 15:21:13 (GMT+03:OO)08.07.2024                                                                     (GMT+03:OO)

Adresa:Târgoviște, cod 13001 1, Str. Revoluției nr. 1-3,

Tel: 0245 61 1 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 61 1 378, fax 0245 217 951

Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

 


Distribuie articolul