Distribuie articolul

Lansarea Programului Femeia Antreprenor 2022  a fost una dintre  temele abordate astăzi, la conferința de presă de la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură  (CCIA) Dâmbovița, de către directorul instituției, Ștefania Stroică și  Alexandra Pîrlea, expertul în fonduri structurale și de coeziune al Camerei de Comerț. În ideea de a susține, de a dezvolta și de a informa mediul de afaceri din județ, evenimentul de la CCIA Dâmbovița a coincis și cu lansarea de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a Programului Femeia Antreprenor 2022.

,,Noi, Camera de Comerț Dâmbovița, salutăm lansarea acestui mult așteptat program, lansare care va avea loc joi, 18 august, și va dura până pe 30 septembrie, dată până la care aplicanții se pot înscrie în program. CCIA Dâmbovița este alături de mediul de afaceri prin informări permanente în acest domeniu privind programele deschise sau care urmează să se deschidă, prin consultanță în utilizarea diverselor platforme cu care ministerele de resort operează… Despre Programul Femeia Antreprenor 2022, o caracteristică de bază a acestui program  este faptul că este o măsură personalizată în sensul că asigură accesul la finanțare pentru femeia antreprenor.

Există clar un deficit între bărbatul antreprenor și femeia antreprenor, acest program încercând să reducă acest deficit. Conform Ministerului Antreprenoriatului și Turismului în România 36,84% dintre antreprenori sunt femei. Prin urmare încurajăm doamnele să acceseze acest program care li se adresează… Sunt femei din Dâmbovița care doresc să aplice pe acest Program. Acest program poate fi un sprijin pentru femeile antreprenor.

Faptul că nu mai avem această limitare în timp a societății putem veni cu o societate aplicantă înființată și în 2018 și anul acesta. Faptul că nu mai avem acel punctaj pentru debutul în afaceri, din nou este un plus al acestui program. Da, vor fi aplicante, cu siguranță, din județul Dâmbovița, vor fi aplicante, cu siguranță, ajutate de către Camera de Comerț Dâmbovița. Sunt solicitări în acest sens…Seminarul de joi, organizat de noi,  este programat pentru ora 11:00, exact după deschiderea oficială a Ministerului Antreprenoriatului…

Ne propunem un seminar interactiv, cu întrebări și răspunsuri din partea posibililor aplicanți, din partea antreprenoarelor interesate. Seminarul va fi axat pe sesiunea de întrebări și răspunsuri și pe, spunem noi, „Seminar de 10”, zece posibile idei de afaceri raportate la grila de punctaj”, a declarat Ștefania Stroică, directorul general al Camerei  de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmboviţa.

Completările tehnice legate de acest program au fost aduse de Alexandra Ioana Pîrlea, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, Serviciul Proiecte, Relații Interne și Internaționale din cadrul CCIA Dâmbovița.

„Un aspect foarte important în cadrul programului îl reprezintă categoriile de cheltuieli eligibile. Putem puncta echipamentele tehnologice (sunt asimilate activele corporale: locurile de joacă, sălile de sport, sălile de fitness, sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, dar și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie), achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț (în această categorie sunt incluse corturile pentru organizări de evenimente, dar și baloanele presostatice), mijloacele de transport, mijloace de transport electrice, achiziționarea de mobilier, birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, salariile și utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament internet și telefon), dar și serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spațiile de lucru.

Pentru aplicații care își asumă crearea crearea și menținerea unui loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile, iar pentru aplicanții care își asumă crearea a două locuri de muncă valoarea acestor cheltuieli va reprezenta o sumă forfetară de 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pachetul digital reprezintă o cheltuială eligibilă, dar și obligatorie, în cadrul programului și este în valoare de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile. Acesta include site de prezentare a activității, magazin online, cheltuieli de promovarea, semnătură electronică, soft-uri pentru activitatea necesară, dar și echipamente IT. Cursurile intensive sunt cheltuieli eligibile în cadrul programului. Serviciile de consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii și implementării proiectului, care sunt în valoare de 10.000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanțare.

Pentru obținerea unui punctaj mai bun în cadrul programului Femeia Antreprenor 2022 trebuie să ne asigurăm că ne alegem o activitate de producție sau o activitate ce ține de industria creativă, care să aibă o pondere în cifra de afaceri totală mai mare sau egală cu 1% conform situației Oficiului Registrul Comerțului. Valoarea aportului propriu va trebui să fie obligatoriu de minim 5%, dar automat, pentru șansă de reușită va trebui să fie undeva la 15% din valoarea eligibilă a proiectului”, a transmis Alexandra Ioana Pîrlea, Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, Serviciul Proiecte, Relații Interne și Internaționale din cadrul CCIA Dâmbovița.

1.Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM este un program de încurajare şi de stimulare a înființării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de Antreprenoriatului şi Turismului. către Ministerul

2.Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie:

-stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate şi conduse de către femei;

-îmbunătăţirea performanțelor economice ale acestora;

-realizarea unei creşteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare şi pregătire antreprenorială;

-inovare şi pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligațiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

3.Beneficiari:

-Microîntreprinderi;

-Întreprinderi mici şi mijlocii;

Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie și să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatişti din Consiliul de Administrație este formată din femei.

CARACTERISTIC ACESTUI PROGRAM:

4.Firma aplicantă nu mai are o limită în ceea ce priveşte intervalul de timp în care trebuie să fie înfiinţată.

  1. Nu se va mai puncta debutul în afaceri, în cadrul celorlalte programe, exista un punctaj suplimentar dacă aplicantul era la prima societate înființată în România.
  2. Înscrierea în Program se va face on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro. Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
  3. a) Etapa de creare profil, user şi parolă, în care aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/imputernicitului, cât și datele IMM aplicante;
  4. b) Etapa de completare a formularului de înscriere în care aplicanții, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa, semna electronic, încărca şi transmite formularul electronic de înscriere.
  5. Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (conform Anexei 1 la Procedura Programului) şi autorizat până la momentul plăţii cererii de rambursare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN.
  6. Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială

Cel puţin unul dintre asociații/acţionarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

Cursurile de pregătire antreprenorială trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) sau diplomă de licenţă/master/doctorat / atestat / adeverinţă / certificat eliberate de Ministerul Educaţiei.

9.Componenta digitală

Cel puţin unul dintre asociații/acţionarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competenţe digitale până la momentul decontului. Cursurile de competenţe digitale trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) sau diplomă de licenţă / master/doctorat / atestat / adeverinţă / certificat eliberate de Ministerul Educaţiei.

10.Criterii aferente inserției pe piața muncii a unor categorii de personal Proiectul crează un loc de muncă pentru cei din categoria şomerilor, absolvenţilor începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități.

De amintit că unul dintre criteriile de eligibilitate este acela că aplicantul creează cel puţin un loc de muncă, normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanţare şi menţine locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN)

11.Criterii aferente componentei de inovare.

Nu se va mai puncta existenţa unui brevet, ci se va puncta doar dreptul de proprietate industrială.

Dreptul proprietăţii industriale reuneşte normele juridice care reglementează creațiile intelectuale industriale cum sunt invenţiile, know-how-ul, desenele şi modelele industriale, modelele de utilitate, semnele distinctive ale activităţii industriale ca mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii, firma şi emblema comercială, indicaţiile geografice (denumirile de origine, indicațiile de provenienţă.

!! CHEI DE DEPARTAJARE:

CRITERIUL FINAL DE DEPARTAJARE, PE DE O PARTE:

Valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente

ŞI PE DE ALTĂ PARTE:

Data şi ora înscrierii în program


Distribuie articolul